Публикации

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Здруженијата на граѓани имаат мошне значајна улога и претставуваат влијателни актери во создавањето свесност за широк спектар прашања поврзани со општествениот развој. Во спроведувањето на своите активности, тие им се обраќаат на различни целни групи, обидувајќи се, истовремено, да ја...

Новинарство, „лажни вести“ и дезинформации: Прирачник за образование и обука по новинарство

Прирачникот е дел од „Глобалната иницијатива за извонредност во образованието по новинарство“, која е во фокусот на Меѓународната програма на УНЕСКО за развој на комуникациите (ИПДЦ). Со цел да послужи како модел на наставен план, прирачникот обезбедува рамка и наставни...

Прирачник за обучувачи од областа на медиумската и информациската писменост

Целта на овој е-прирачник е да им помогне на идните обучувачи по медиумска и информациска писменост (МИП) во подготвувањето на нивните едукативни програми на лесен и интересен начин. Во таа смисла, овој прирачник се препорачува на претставниците на невладините организации,...

Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на медиумската писменост преку споредба со добри практики од Велика Британија и од Белгија

Целта на ова истражување е да се дадат насоки на јавниот сервис МРТ кои стратегиски, организациски и п рофесионални капацитети треба да ги развива за да создаде основни услови за продуцирање и емитување програми поврзани со МИП. Заради тоа беше...

Препораки за интегрирање на концептот на медиумската писменост во различни општествени сфери

На 13 и 14 ноември, Македонскиот институт за медиуми организираше студиска посета за претставници од Македонската мрежа за медиумска писменост на Ирската мрежа за медиумска писменост во Даблин, Република Ирска. На студиската посета учествуваа претставници од Министерството за образование, Бирото...

Страница 1 од 4