Контакт

Kontakt

Останати информации

Дваесет години работи во сферата на развојот на медиумите, пристапот до информациите и унапредувањето на квалитетот на новинарството и слободата на говорот. Иницирала и раководела голем број национални и регионални медиумски иницијативи, а била и консултант за односи со јавноста и комуникација со медиумите за потребите на повеќе државни институции и невладини организации. Работела и како новинар во неколку весници. Одлично ги познава трендовите и проблемите во развојот на медиумите во Југоисточна Европа и од 2017 до 2020 година беше претседателка на Мрежата за професионализација на медиумите во ЈИЕ (SEENPM). Била член на стручни тела на неколку организации од земјата и странство, а учествувала во иницирањето и подготовката на повеќе прирачници за новинари и стручни анализи од медиумската сфера. Дипломирала на Катедрата за новинарство на Правниот факултет во Скопје.