Анализа: Македонија во дигиталната ера – меѓу правата и одговорностите при комуницирањето на интернет

Се чита за 0 мин.

Анализата нуди приказ на состојбата со почитувањето на легислативата во сферата на онлајн-медиумите и комуникациите во Македонија, осврт кон правната рамка и опфатот на законските прописи за дигиталните медиуми, улогата на саморегулаторните механизми, како и преглед на искуствата и перцепциите на засегнатите страни и на публиката.

Македонскиот институт за медиуми (МИМ) ја подготви оваа анализата во рамките на проектот „Македонија во дигиталната ера – меѓу правата и одговорностите при комуницирањето на интернет“, делумно финансиран од Американската амбасада во Скопје.

Во продолжение, Анализата може да ја преземете на македонски и албански јазик:

pdfАнализа: Македонија во дигиталната ера – меѓу правата и одговорностите1.17 MB

pdfANALIZA: Maqedonia në epokën digjitale – midis të drejtave dhe përgjegjësive gja1.11 MB

pdfANALYSIS: Macedonia in the digital age – between the rights and responsibilities1.11 MB