Во тек е конкурсот за Најдобра истражувачка сторија за 2008

Се чита за 0 мин.
Истражувачките стории треба да се достават до МИМ:

      -по пошта: Македонски институт за медиуми, Јуриј Гагарин 17-1/1, Скопје,

      -по електронска пошта:mim@mim.org.mk,

      -или лично да се достават во МИМ. 

 

 Паричните награди изнесуваат:          

      -Прва награда:     30.000 денари          

      -Втора награда:   20.000 денари          

      -Трета награда:   10.000 денари 

За дополнителни информации:Весна Никодиноска, програм менаџер во МИМ

Тел. 02/30 90 004

Е-пошта: vesnanik@mim.org.mk