АНАЛИЗА на јавната радиодифузија во Република Македонија во контекст на европската медиумска политика

Се чита за 0 мин.

Македонскиот институт за медиуми и Високата школа за новинарство и  за односи со јавноста започнаа заеднички проект со Фондацијата „Friedrich Ebert Stiftung“, чија основна цел е да се придонесе во поттикнувањето квалитетна јавна дебата за состојбата во која се наоѓа медиумскиот сектор во  Република Македонија.
Мотивот за оваа иницијатива беше фактот што недостасуваат аналитички и истражувачки зафати, со цел да се идентификуваат причините заради кои медиумскиот сектор во Република Македонија и новинарството се соочуваат со сериозни проблеми и да се дадат насоки и препораки што ќе им помогнат како на надлежните тела за утврдување и имплементирање на медиумската политика, така и на медиумската заедница.
Проектот се состои од изработка на четири сеопфатни анализи, фокусирани на различни актуелни прашања во медиумскиот сектор во Република Македонија кои, потоа, ќе се дистрибуираат до сите релевантни субјекти и до медиумите.