Прашања и одговори

Се чита за 1 мин.

Повик за доставување предлог-проекти: Промовирање медиумска и информациска писменост во малите градови и руралните подрачја.

        Прашање Одговор
 1 Дали е задолжително партнерство за да се аплицира на овој повик?

Организацијата не мора да поднесе концепт предлог-проект заедно со ко-апликант, но пожелно е партнерство.

2

Дали може да се ангажираат локални медиуми во проектот? Дали може да се вклучат локални медиуми во проектот?

Медиумите не може да бидат апликанти или ко-апликанти на овој повик. Овој повик е исклучиво за граѓански организации. Медиумот може да биде партнер доколку е основан од граѓанска организација. Една од прифатливите активности е продукција на квалитетни локални вести. За оваа активност може да ангажирате новинари и друг тип на медиумски професионалци (камермани, монтажери и сл.) на хонорарна основа.
3

Дали граѓанска организација која претходно била добитник на грант од МИМ може да аплицира на овој повик?

Да, може. Нема никакво ограничување во тој поглед.
4

Колкав процент од буџетот може да се намени за ангажман на медиумски работници?

Нема ограничување, но предвидените суми треба да одговараат на пазарните цени на дадената услуга.
 5

Дали една организација може да поднесе само еден концепт за предлог-проект?

Не постои ограничување на бројот на апликации што една организација може да ги поднесе на овој повик.

6

Дали ко-апликантот може да биде организација која ги претставува глувите млади?

Да.
7

Дали ко-апликантот може да биде Младински совет?

Доколку Младинскиот совет го исполнува единствениот услов за ко-апликант, односно да биде регистриран во Централен регистар како правно лице согласно Законот за здруженија и фондации, во тој случај може да биде партнер во поднесување на концептот за предлог-проект.
8

Дали ГО мора да ги има говорот на омраза и медиумската писменост како свои приоритетна дејност?

ГО треба да покаже дека има искуство, односно дека има успешно спроведени проекти во областите: медиуми, образование, човекови права, родова еднаквост.
9

ПКога е предвидено да се почне со имплементација на одобрените проектни предлози?

Потпишувањето на договорите за грант се очекува да биде крајот на февруари или почетокот на април 2021 година.