Целта на ова истражување е да се дадат насоки на јавниот сервис МРТ кои стратегиски, организациски и п рофесионални капацитети треба да ги развива за да создаде основни услови за продуцирање и емитување програми поврзани со МИП. Заради тоа беше направена компаративна анализа со Британскиот јавен сервис Би-би-си и со јавниот сервис на Белгија РТБФ кој емитува програми наменети за француската за едница. Овие јавни сервиси предничат со искуството, продукцијата и иновативноста во продуцирањето програми поврзани со МИП и можат да понудат корисни примери и практики за ЈРС МРТ.

Истражувањето беше спроведено во периодот од јули до октомври 2018 година. Притоа беа користени секундарни податоци од релевантни извори од сите три држави, беа разгледувани стратегиски документи, анализи, извештаи и други публикации од националните и од европските институции, како и законската регулатива од оваа област. Дополнително беа направени четири интервјуа со медиумски експерти од Македонија, Велика Британија и од Белгија.

Latest

Media literacy to be included in the educational process

Media literacy needs to be included in the educational process from the earliest age. In that purpose the most…

Analysis: Political Pluralism in Media Reporting in the Period Outside of…

How to prevent possible repetition of the practice of granting an exclusive and privileged position to certain…

Journalism students program on digital media production

A group of journalism students from the universities “St. Cyril and Methodius", "Goce Delchev" and "Mother Teresa",…

The role of Public Service Broadcaster in promoting media literacy

Journalists and editors from various program departments in MRTV participated at the one-day workshop for strengthening…
baner3.jpg
seenmp.jpg
mccm.jpg
pspp.jpg
sd.jpg